Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Informacja o rozporządzeniu w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach

Czas szybko płynie o czym można się przekonać patrząc na przybliżający się termin określenia metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków. Termin upływa z dniem 28 lipca 2018 r. a wydawałoby się, że nie tak dawno ukazała się nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która nałożyła na ministra właściwego do spraw budownictwa obowiązek wydania rozporządzenia z tego zakresu.

Wówczas wiele mówiło się na konferencjach, spotkaniach, warsztatach o standardach wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem kosztów cyklu życia budynków. Chodziło przede wszystkim o stosowaniu przy ocenie i wyborze ofert, nie tylko kryterium ceny ale również kosztów związanych nabyciem, użytkowaniem, utrzymaniem i wycofaniem z eksploatacji obiektu budowlanego, a także innych kryteriów.

Regulacje te wprowadziła ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 13 lipca 2016, poz. 1020), która weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 28 lipca 2016 r.

Zgodnie z art. 91tej ustawy, kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:

  1. jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;
  2. aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;
  3. aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;
  4. aspekty innowacyjne;
  5. organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;
  6. serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

Kryterium ceny, w myśl art. 91 ust. 2a PZP, może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60% tylko wtedy, jeżeli zamawiający określi w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, oraz wykaże w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia.

Wymienione powyżej kryteria są dosyć kłopotliwe do oceny w przypadku zamawiania obiektów budowlanych ale nie niemożliwe do zastosowania. Stąd też kluczowe, w znowelizowanej ustawie Pzp kryterium kosztu cyklu życia budynków stało się przedmiotem prac w Rządowym Centrum Legislacji.

Poniżej prezentujemy projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach. W najbliższym czasie okaże się, czy Rozporządzenie to zostanie przyjęte w takim kształcie jak jest zaprezentowane, czy zostaną wniesione jakieś poprawki, czy może zostanie wydłużony termin ukazania się tego dokumentu.

projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach

Dodane: 16 lutego 2018