Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

IWNB cz.1 – wskaźniki nakładów na obiekty budowlane – obiekty kubaturowe

Zestaw ukazuje przeciętne w skali kraju wielkości nakładów finansowych przypadające na obraną jednostkę odniesienia przy budowie zaprezentowanych tu obiektów modelowych.

Zestaw ten nie ma charakteru urzędowego, lecz stanowi informację przeznaczoną dla różnorakich zastosowań.

Informacyjny zestaw wskaźników

 1. zapewnić ma orientację:
  • wysokości nakładów finansowych na wykonanie charakterystycznych obiektów budowlanych,
  • w strukturze rodzajowej kosztów ponoszonych przy budowie wspomnianych obiektów, w podziale na elementy i stany realizacyjne,
 2. służyć ma:
  • ośrodkom doradztwa organizacyjnego i rzeczoznawcom za podstawę szybkiej i realnej wyceny majątku przedsiębiorstw,
  • inwestorom, względnie działającym na ich zlecenie biurom projektów za pomoc przy szacowaniu kosztów realizacji zadań z zakresu budownictwa ogólnego, a także przy ocenie ofert składanych przez wykonawców,
  • wykonawcom za układ odniesienia dla porównań opracowywanych kosztorysów ofertowych,
  • jednostkom projektowania za jedną z podstaw wariantowania w projektowaniu, a również analizy i samooceny przyjmowanych rozwiązań,
  • innym jednostkom za podstawę analizy i wnioskowania w toku prac badawczych, programowych, planistycznych itp., dotyczących przedmiotowego obszaru budownictwa.

Na zestaw składają się zbiory wskaźników nakładów finansowych (kosztowo-cenowych), przypadających na obraną jednostkę odniesienia prezentowanych w nim obiektów. Tablice wskaźników poprzedzają szkice oraz charakterystyki obiektów których wskaźniki dotyczą. W przypadku niektórych obiektów niekubaturowych szkice nie występują.

Zestaw dzieli się na dwie części. Pierwsza obejmuje budynki i budowle w ujęciu zadaniowym, druga obiekty sieciowe w układzie scalonych asortymentów robót.

Za podstawę opracowania wskaźników przyjęto:

  • wybrane budynki i budowle z konkretnych realizacji sprowadzone do postaci modelowej poprzez eliminację czynników szczególnych i ujednolicenie warunków wykonawstwa,
  • modele sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i elektrycznych, obejmujące pełen zakres robót składających się na wykonanie tych sieci w znacznej skali przestrzennej, sprowadzone do obranej jednostki odniesienia nakładów,
  • kosztorysowe normy nakładów rzeczowych z KNR, z uwzględnieniem zmian i uzupełnień zawartych w Biuletynach Informacyjnych MGPiB,
  • średnie w skali kraju stawki robocizny i stawki pracy sprzętu oraz średnie hurtowe ceny materiałów budowlanych występujące w obrocie towarowym, bez podatku VAT,
  • ceny prefabrykowanych elementów żelbetowych, uśrednione w skali kraju w oparciu o dane z kilkunastu wytwórni,
  • średnie w skali kraju wskaźniki kosztów pośrednich i zysku, obliczone w oparciu o dane rzeczywiste z kilkuset przedsiębiorstw – reprezentantów. Wskaźnik narzutu zysku odniesiono do sumy kosztów bezpośrednich robocizny, pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich.

 

249total visits,10visits today