Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Kategorie

Kalkulacja robót budowlanych wykonywanych w warunkach niestandardowych

1. Wprowadzenie

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa strony procesu inwestycyjnego mogą zawrzeć umowę na wykonanie robót budowlanych z wynagrodzeniem ryczałtowym lub kosztorysowym.

W pierwszym przypadku wynagrodzenie jest z góry określone, w drugim znany jest jedynie szacunek końcowy, który będzie zrewidowany przez strony po wykonaniu zadania, na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót i ich cen jednostkowych zawartych w  załączniku do umowy.  Zdarzają się również sytuacje w których strony umawiają się na wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z kalkulacji w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR-y i określone składniki cenotwórcze (stawka robocizny kosztorysowej, wskaźniki narzutów, uzgodnione  ceny pracy sprzętu oraz ceny materiałów wynikające z faktur).

Dodane: 27 maja 2024

Waloryzacja wynagrodzenia

Szanowni Państwo,

Zespół ekspertów firmy ORGBUD-SERWIS – rzeczoznawców kosztorysowych SKB od lat wspomaga zamawiających i wykonawców w rozwiązywaniu problemów związanych z szacowaniem kosztów inwestycji, kosztorysowaniem, rozliczaniem robót czy też waloryzacją i aktualizacją  wynagrodzeń za kontraktowe roboty budowlane. 

Sporządzane przez zespół opinie, a szczególnie opracowywane w ostatnim czasie opinie dotyczące zmiany wynagrodzeń znalazły uznanie w szerokim gronie uczestników procesów inwestycyjnych, a także w sądach powszechnych, Prokuratorii Generalnej i u mediatorów dążących  do polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy stronami. 

Zdobyte w praktyce doświadczenia naszych ekspertów pozwalają na wskazanie najbardziej optymalnych dla stron rozwiązań, uzależnionych od aktualnych warunków ekonomicznych i prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustalonych przez strony warunków kontraktowych.

Nasze indywidualne podejście do każdego problemu gwarantuje wypośrodkowanie  i zminimalizowanie strat po obu stronach procesu inwestycyjnego związanych z niestabilną sytuacją gospodarczo ? finansową na rynku w kontekście długofalowego i kapitałochłonnego budowlanego procesu inwestycyjnego.

Zajmując się od ponad trzydziestu lat monitorowaniem rynku budowlanego pod kątem dynamiki zmian cen i kosztów w budownictwie i pełniąc usługi doradcze w obszarze szacowania i kosztorysowania robót budowlanych, Zespół jest w pełni uprawniony do sporządzania opinii, które obejmują:

  • opis sytuacji rynkowej zaistniałej w badanym okresie,
  • analizę zmian poziomów cenowych RMS,
  • zdefiniowanie ryzyk dla stron umowy,
  • określenie straty nadzwyczajnej, która wystąpiła w związku z nieprzewidzianym wzrostem cen i kosztów,
  • opracowanie przedmiarów oraz kosztorysów będących podstawą waloryzacji w badanych przedziałach czasowych będących udokumentowaniem zaistniałych zmian cen.

Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie będzie Państwu pomocne w przygotowaniu wniosku o przeprowadzenia waloryzacji wynagrodzenia.

Dodane: 20 lutego 2024

KNR 9-36 Osuszanie budynków w technologii Master, Aerial, Trotec, Corroventa

Firma ORGBUD-SERWIS, wspólnie z firmą DANTHERM, TROTEC oraz CORROVENTA opracowała Katalog nakładów rzeczowych KNR 9-36 „Osuszanie budynków w technologii Master, Aerial, Trotec, Corroventa”

Przywołane w katalogu technologie osuszania pozwolą każdemu kosztorysantowi opracować wiarygodną wycenę dla potrzeb likwidacji powstałych szkód. Z katalogu skorzystać mogą zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, jak również firmy świadczące usługi osuszania. Katalog będzie przydatny również do wyceny kosztów usuwania wilgoci technologicznej remontowanych oraz nowo powstałych obiektów.

Dodane: 1 lutego 2024

Nowe terminy kursów kosztorysowania na I półrocze 2024

Zapraszamy do zapoznania się z terminami kursów kosztorysowania robót budowlanych na I półrocze 2024 roku.

Dodane: 15 stycznia 2024