Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Firma

„ORGBUD – SERWIS” Sp. z o.o. w Poznaniu, został założony w 1989 roku, natomiast działalność w swej obecnej formie prowadzi od 1991 roku. Zespół pracowników merytorycznych Ośrodka wywodzi się z poznańskiego oddziału nieistniejącego już Instytutu Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego „ORGBUD”. Zespół ten, w poszerzonym i odmłodzonym składzie, do dziś aktywnie uczestniczy w kształtowaniu metod i podstaw kosztorysowania, tak z inicjatywy własnej, jak również na zlecenie zainteresowanych firm, organów administracji państwowej i jednostek samorządowych.

Ponad 30-letni już okres działalności Zespołu, zapoczątkowały dwie pionierskie prace z początku lat 80 – tych: – „Wybrane metody kalkulacji kosztów dla ustalania cen za roboty budowlane”, wydana w roku 1983, oraz „Baza kosztowo-cenowa do kosztorysowania szczegółowego robót budowlanych i montażowych”, wydana w roku 1984. Obok wymienionych, równocześnie podejmowane były też inne prace o charakterze metodologicznym, między innymi – już w roku 1984 – na temat „Kosztorysowanie inwestorskie ze wspomaganiem komputerowym”, uzupełnione następnie zrealizowanym w pełni projektem „Informatycznego Systemu Wyceny Inwestycji – ISWI”.

Kontynuacja wspomnianych prac doprowadziła do przygotowania i wydania z inicjatywy własnej poznańskiego Oddziału Instytutu „ORGBUD”, pierwszych w kraju informacji cenowych z zakresu budownictwa, a mianowicie „Informacyjnych zestawów średnich jednostkowych cen robót budowlanych” – w przekrojach makroregionalnych i krajowym.

Dalsze prace na tym odcinku, pozwoliły na zebranie doświadczeń dających merytoryczną podstawę do podjęcia i opracowania przez poznański zespół wykonawców w roku 1987, w ramach programu resortowego R-512, tematu p.n. „Tworzenie wzorcowych zestawów informacji o kosztach i cenach robót budowlanych”. Wykonanie tej pracy przyniosło w efekcie w miarę trwałe rozwiązania o charakterze systemowym, ocenione pozytywnie przez ówczesne Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, a od strony praktycznej sprawdzające się w większości do dziś, w wielopozycyjnym obecnie i poszerzonym o nowe technologie Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa, wydawanym w cyklu kwartalnym przez „ORGBUD-SERWIS” w Poznaniu. Serwis ten, od swego powstania, cieszy się wciąż rosnącym powodzeniem, zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców, najpełniej doceniających rzetelność przygotowania i wiarygodność przekazywanych w nim informacji.

W całym Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa, a także w Kosztorysowych Normach Nakładów Rzeczowych oraz w Katalogach Nakładów Rzeczowych wydawanych przez „WACETOB” i „ORGBUD-SERWIS”, przyjęta została symbolika i nazewnictwo materiałów wg Katalogów Materiałów Budowlanych, Instalacyjnych i Elektrycznych, opracowanych w ramach umowy z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.11.1991 r. i wydanych w roku 1995, a następnie aktualizowanych przez Ośrodek „ORGBUD-SERWIS”. Funkcjonujące jeszcze w innych wydawnictwach tzw. kody „eto”, stały się anachronizmem mającym źródło w dawno zdezaktualizowanych cennikach materiałów budowlanych – CMB, CMI, CME, podtrzymywanym sztucznie przez niektóre firmy dla uniknięcia wysiłku związanego z wdrożeniem KMB we własnych bazach normatywnych.

„ORGBUD-SERWIS” dysponując wieloletnią praktyką i doświadczeniem z dziedziny kosztorysowania, opracowuje i oferuje zainteresowanym osobom i przedsiębiorstwom, oprogramowanie do sporządzania kosztorysów budowlanych, zarówno metodą szczegółową, jak i uproszczoną, a także oprogramowanie do planowania i rozliczeń inwestycji. Od ponad dziewięciu lat, istnieje i przez wielu kosztorysowców jest jeszcze wykorzystywany, informatyczny system kosztorysowania ORG-WYCENA (DOS).

Z pewnością natomiast ewenementem na rynku programów informatycznych jest opracowany w Ośrodku przed czterema laty, kompleksowy system kosztorysowania KOBRA (WINDOWS) – dzięki przyjętym rozwiązaniom niestandardowy, efektywny i wyjątkowo szybki w zastosowaniach praktycznych.

Popularny był również system kosztorysowania uproszczonego INWEST (WINDOWS), którego działanie opierało się głównie na cenach jednostkowych robót, asortymentów i elementów scalonych, czy to z Ośrodka ORGBUD-SERWIS, czy też własnych użytkownika.

Ośrodek posiadając wysoko wykwalifikowaną kadrę, narzędzia informatyczne, informacje cenowe oraz wykonując szeroką działalność rzeczoznawczą, prowadzi szkolenia z zakresu kosztorysowania podstawowego, a także zaawansowanego w powiązaniu z komputerowym systemem kosztorysowania.

Pierwszy dzień konferencji w Międzywodziu

Od lat współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu (oraz z PUP w innych miastach Polski) w zakresie przeprowadzania szkoleń finansowanych przez EFS dla bezrobotnych absolwentów, oraz pozostałych bezrobotnych. Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod nr 2.30/00257/2005.

Ze względu na długoletnią współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy z całej Polski, istnieje możliwość sfinansowania szkolenia dla osób bezrobotnych z budżetów PUP.