Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Kryterium kosztowe oceny ofert

mgr inż. Renata Niemczyk

Wprowadzenie

 W lipcu 2018r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach, wydane na podstawie art.91 ust.7c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 i 2018).

Na wydanie tego rozporządzenia Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa miał aż dwa lata. Przez ten okres większość regulacji wprowadzonych w 2016r. artykułem 91 ustawy Prawo zamówień publicznych nie miało zastosowania z powodu braku szczegółowych wytycznych. Chodzi przede wszystkim o możliwość zastosowania przy wyborze najkorzystniejszej oferty kryterium kosztowego kalkulowanego w oparciu o cykl życia obiektu.  

Obecnie, po ukazaniu się omawianego przepisu, kryterium kosztu jest równouprawnione z kryterium ceny i  innymi  kryteriami wymienionymi w art.91, ust.2 ustawy PZP.  Sądzić należy, że możliwość uwzględnienia przy wyborze oferty również przyszłościowych kosztów związanych z ofertą wykonawcy jest godna zainteresowania z uwagi na kompleksowość ujęcia zagadnienia i szerszy rachunek ekonomiczny.

Kryterium kosztowe w przepisach

 Zgodnie z ustawą Pzp kryterium kosztu można określić z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia obejmującego w szczególności koszty poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników związane z:

 1. nabyciem,
 2. użytkowaniem, w szczególności zużycie energii i innych zasobów,
 3. utrzymaniem,
 4. wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbierania i recyklingu.

Wytyczne te stały się podstawą do opracowania rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach. Tak więc ustawodawca podał metodę kalkulacji tylko dla budynków czyli obiektów kubaturowych.

Paragraf 1 niniejszego rozporządzenia stanowi, że kalkulację kosztów cyklu życia budynku oblicza się jako sumę kosztów nabycia, użytkowania oraz utrzymania budynku obliczoną wg wzoru:

Cg = Cn + Cuz + Cut

gdzie:

Cg – koszty cyklu życia budynku w 30-letnim okresie życia budynku, zwanym dalej „okresem obliczeniowym”,

Cn – koszty nabycia,

Cuz – koszty użytkowania,

Cut – koszty utrzymania.

Rozporządzenie uszczegóławia również sposób kalkulacji kosztów użytkowania i utrzymania dla budynków. Pełen tekst rozporządzenia znaleźć można na stronie www.sejm.gov.pl .

 

Kryterium kosztowe w życiu codziennym

Kryterium kosztu nie jest zagadnieniem nowym i praktycznie wszyscy mamy z nim do czynienia w życiu prywatnym, chociażby przy zakupie wszelkiego rodzaju urządzeń do wyposażenia mieszkania. Kupujący zapoznając się z ofertą produktów o tym samym przeznaczeniu, dokonuje wyboru kierując się nie tylko ceną, estetyką wykończenia, kolorem, zakresem funkcji, okresem gwarancji ale również np. energooszczędnością. Ten ostatni parametr przekłada się na wielkość poboru prądu, a w ślad za tym na wysokość rachunków i comiesięczny ubytek realnych środków finansowych z portfela. Dopiero wypadkowa ceny i systematycznie ponoszonych kosztów miesięcznych w określonym czasie daje podstawę satysfakcjonującego wyboru.

Bardziej złożonym przykładem ale jednocześnie bardziej czytelnym z uwagi na większą wagę przykładaną przez klientów do kosztów eksploatacji, jest wybór samochodu. Podstawowymi parametrami analizowanymi przez klientów obok ceny, marki, komfortu jazdy, jest z pewnością ocena awaryjności auta, normatywne zużycie paliwa, koszty obowiązkowych przeglądów. Te parametry mają wpływ na wysokość szeroko pojętych kosztów użytkowania i utrzymania samochodu. Jeżeli auto charakteryzuje się awaryjnością potwierdzoną opiniami klientów na wszelkiego rodzaju blogach, to kupujący musi liczyć się ze zwiększonymi kosztami napraw po upływie okresu gwarancji. Jeżeli samochód zużywa więcej paliwa niż inne, klient powinien w kalkulacji dotyczącej opłacalności zakupu uwzględnić różnicę kosztów z tego tytułu w założonym okresie użytkowania samochodu. Jeżeli obowiązkowe przeglądy są kosztowniejsze niż innych samochodów w tej samej klasie, to różnicę tą też musi mieć na uwadze.  Finalnie, po analizie szeregu parametrów, kupujący może zdecydować się na nabycie samochodu droższego, z wyraźnie wyższą ceną wyjściową niż ceny pozostałych aut ale z mniejszymi kosztami w okresie eksploatacji, co po upływie np. pięciu lat będzie wynikowo korzystniejszym wariantem niż w momencie zakupu.

 

Kryterium kosztowe w budownictwie

Wyborów dokonują również zamawiający roboty budowlane. Przed wprowadzeniem rozporządzenia w życie zamawiający dysponujący publicznymi środkami musieli dokonać wyboru np. dotyczącego wyposażenia pływalni w kosztowną, nierdzewną nieckę basenową lub tańszą nieckę z betonu wyłożoną płytkami, na etapie opisu przedmiotu zamówienia. W ten sposób dokonany wybór stawał się wymogiem zamawiającego i był na miarę posiadanych przez niego środków, które zamierzał przeznaczyć na roboty budowlane. Jeżeli dysponował mniejszą ilością decydował się na tańsze rozwiązanie i na odwrót, a za kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców, przyjmował cenę robót budowlanych i inne pozacenowe kryteria, np. termin gwarancji, termin realizacji.

Obecnie, jeżeli zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty  kryterium kosztowym uzależnionym od technologii wykonania niecki, wybór dokonany zostanie samoistnie wg opisanego w SIWZ sposobu oceny ofert. Postępowanie wykaże czy koszty użytkowania i utrzymania niecki stalowej z uwzględnieniem kosztu nabycia będą konkurencyjne do sumy wszystkich kosztów ponoszonych przy realizacji niecki betonowej.

Tymczasem inwestorzy prywatni, którzy nie są poddawani rygorom ustawy mieli zawsze swobodę wyboru związaną nie tylko z kosztami nabycia ale  również z przyszłościowymi kosztami generowanymi w trakcie eksploatacji. Przy wyborze kierowali się nie tylko ceną robót budowlanych ale również wysokością kosztów napraw, remontów i konserwacji, które są znacznie wyższe przy niecce z betonu niż przy niecce stalowej.

Tak więc, do momentu ukazania się rozporządzenia z dnia 11 lipca 2018r. – aktu wykonawczego do ustawy Pzp, traktującego o sposobie kalkulacji cyklu życia budynków, mechanizmy wyboru dla inwestorów prywatnych i działających w obszarze zamówień publicznych były zróżnicowane, uzależnione  od źródeł finansowania.

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach z dnia 11 lipca 2018r. dało zamawiającym w zamówieniach publicznych mechanizmy i narzędzia dzięki którym będą mogli uwzględniać w postępowaniach, tak jak inwestorzy prywatni,  kryteria kosztowe i dokonywać podobnych analiz.  Przed nimi pojawiło się nowe,  odpowiedzialne zadanie polegające na doborze takich kryteriów, które będą istotne i adekwatne do charakteru przedmiotu zamówienia a ocena ich wielkości uzależniona będzie od konkretnych rozwiązań projektowych, co pozwoli im wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych.

Podsumowując, do tej pory strategiczne rozwiązania  przy zamawianiu dokumentacji projektowej lub  inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” były przedstawiane w SIWZ w formie wymagań architektonicznych, konstrukcyjnych czy technologicznych. Określona technologia budowy np. niecki basenowej była wymogiem zamawiającego. W aktualnych uwarunkowaniach zamawiający mogą dokonać wyboru technologii poprzez kryterium kosztowe związane z ceną nabycia i poziomem generowanych kosztów w zależności od proponowanej przez wykonawców technologii.

Z praktyki wynika, że były i takie postępowania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w których zamawiający kierowali się przy wyborze jedynie ceną, nie zważając na proponowaną przez wykonawcę technologię. Takie jednak konstrukcje postępowania zazwyczaj kończyły się katastrofą dla obu stron procesu inwestycyjnego.

 

Kryterium kosztowe w trybie „wybuduj”

 Powstaje pytanie, czy kryterium kosztu może mieć zastosowanie w każdym rodzaju postępowania o zamówienie publiczne w budownictwie?

Z pewnością przy zamawianiu dokumentacji projektowej trudno sobie wyobrazić przyjęcie kryterium kosztowego przy wyborze  najkorzystniejszej oferty. Koszt opracowania dokumentacji projektowej nie jest uzależniony od kosztów generowanych przez przyjęte rozwiązania projektowe  (basenowa niecka stalowa czy betonowa) w związku z czym koszt nie może być kryterium.

W przypadku zamawiania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sprawa już nie jest taka oczywista. Jeżeli podstawą złożenia oferty przez wykonawcę jest szczegółowa dokumentacja projektowa określona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego określająca, zgodnie z par.5, ust.2  rozporządzenia szczegółowe rozwiązania budowlano-konstrukcyjne, materiałowe, oraz rozwiązania detali architektonicznych, urządzeń, instalacji i wyposażenia technicznego, to wydawałoby się, że nie ma miejsca na zastosowanie kryterium kosztowego związanego ze swobodą rozwiązania projektowego.

Tymczasem taka możliwość pojawia się np. przy robotach instalacyjnych i technologicznych  co podyktowane jest przepisami ustawy Pzp. Ustawa ta nie pozwala generalnie na wskazywanie w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę i nakazuje ten zakres robót opisać ogólnie, poprzez parametry. W konsekwencji tych regulacji projektanci unikają wskazywania konkretnych np. urządzeń technologicznych i przyjmują rozwiązania ogólne z adnotacją w projekcie o możliwości przyjmowania  urządzeń równoważnych spełniających wymagane parametry i konieczności dostosowania rozwiązań projektowych pod wybrane, konkretne urządzenie. I tutaj można widzieć możliwość zastosowania kryterium kosztowego.

Przykładowo, wykonawcy realizujący roboty technologiczne w przepompowniach mają pełen wachlarz pomp do wyboru na rynku, które będą spełniać priorytetowe dla zamawiającego parametry lecz ceny ich zakupu są zróżnicowane, podobnie jak generowane przez nie koszty w okresie eksploatacji

Ciekawym przykładem może być również postępowanie przetargowe na wykonanie liniowych robót inżynieryjnych. Zdarza się, że zamawiający sektorowi oczekują ofert wariantowych na wykonanie sieci z rur PVC, GRP, kamionkowych itd. W takich przypadkach dokumentacja projektowa jest opracowywana w sposób bardziej uniwersalny, przy założeniu jednak, że po wyborze wariantu wykonawca uszczegółowi ją pod kątem konkretnej technologii. Obecnie przepisy ustawy Pzp pozwalają na zastosowanie przy wyborze najkorzystniejszej oferty, kryterium kosztu, co pozwoli na analizowanie nie tylko kosztów nabycia ale również kosztów generowanych przez rodzaj zastosowanych rur, które będzie w przyszłości ponosił zamawiający. Problemem może jednak okazać się metodologia kalkulacji cyklu życia obiektów inżynieryjnych, która nie jest wskazana przez ustawodawcę w rozporządzeniu.

 

Kryterium kosztowe w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Inaczej należy spojrzeć na problem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w którym jest znacznie więcej miejsca na zastosowanie kryterium kosztowego, ponieważ zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową a jedynie programem funkcjonalno-użytkowym.

Zamawiający wybiera  najkorzystniejszą ofertę, której wyznacznikiem jest koszt cyklu życia obiektu na który składa się cena nabycia i generowane koszty użytkowania i utrzymania obiektu w założonym cyklu jego życia. W takim przypadku zamawiający wybiera ofertę z najniższym kosztem. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie ustanowienia przez Zamawiającego również dodatkowego kryterium pozacenowego z określoną wagą i wówczas wyznacznikiem wyboru będzie najkorzystniejsza wypadkowa kosztu i tego kryterium pozacenowego.

Zauważyć jednak należy, że ustanawiając kryteria należy kierować się rozsądkiem i obiektywizmem. Z praktyki wynika, że dobranych przez zamawiającego kryteriów nie powinno być więcej niż 3. Powyżej tej liczby zamawiający traci perspektywę i punkt odniesienia.

 

Zestawienie kryteriów wg ustawy Pzp

W tabelce zestawiono możliwe do wyboru kryteria wynikające z ustawy Pzp w zależności od trybu postępowania.

Kryteria wyboru Tryb postępowania
„wybuduj”
Tryb postępowania
„zaprojektuj i wybuduj”
Cena z wagą=100%
Pod  warunkiem, że:
– Zamawiający opisze  standardy jakościowe odnoszące się do istotnych cech przedmiotu zamówienia.
– Zamawiający wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia
Tak
To rozwiązanie jest możliwe ponieważ Zamawiający posiada szczegółową dokumentację projektową
Nie
Cena z wagą wyższą niż 60% i inne kryteria pozacenowe większe od 0% i mniejsze od 40%
Pod  warunkiem, że:
– Zamawiający opisze  standardy jakościowe odnoszące się do istotnych cech przedmiotu zamówienia.
– Zamawiający wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia
Tak
To rozwiązanie jest możliwe ponieważ Zamawiający posiada szczegółową dokumentację projektową
Nie
Cena mniejsza lub równa 60% i inne kryteria pozacenowe większe lub równie 40% mniejsze niż 100% Tak Tak
Koszt z wagą 100% wg rozporządzenia: cena nabycia+cena użytkowania+cena utrzymania Tak
lecz w określonych jedynie przypadkach, kiedy dokumentacja projektowa, biorąc pod uwagę art.29, ust.3  Pzp, opisuje zakres robót za pomocą parametrów
Tak
Koszt i inne kryteria pozacenowe Tak
lecz w określonych jedynie przypadkach, kiedy dokumentacja projektowa, biorąc pod uwagę art.29, ust.3  Pzp, opisuje zakres robót za pomocą parametrów
Tak

 

Kryterium kosztowe dla obiektów nie będących budynkami

 Analizując przepisy związane z kryterium kosztowym należy zwrócić uwagę na pewien problem. W ustawie Pzp, w art.91, ust.7c delegacja dla Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dotyczyła określenia, w drodze rozporządzenia, metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków czyli obiektów kubaturowych. W takim razie jak należy postępować w przypadku kiedy przedmiotem zamówienia są budowle lub roboty inżynieryjne, a nie ma wytycznych dotyczących metody kalkulacji?

Przypuszczać należy, że nic nie stoi na przeszkodzie żeby móc ustanawiać dla tego rodzaju robót budowlanych  również kryteriów kosztowych, z tym, że zamawiający będzie zmuszony sam opracować metodę kalkulacji mając oczywiście na podglądzie metodę kalkulacji dla cyklu życia budynku.

Ponadto zamawiający będzie musiał zdecydować o długości okresu w którym będzie badał generowane przez obiekt koszty (dla budynku ustawodawca przyjął okres na poziomie 30 lat) i czy będzie uwzględniał koszty likwidacji obiektu (ustawodawca przy określaniu metody kalkulacji dla budynku pominął koszty likwidacji uznając zapewne, że badany okres jest za krótki dla obiektu, żeby analizować koszty związane z likwidacją budynku).

 

Dyskontowanie

 W rozporządzeniu w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków… ustawodawca pominął również zagadnienie dyskontowania strumieni finansowych w czasie. Widocznie uznał, że do wyboru najkorzystniejszej oferty wystarczy zsumować koszty nabycia (cena robót budowlanych), koszty użytkowania i koszty utrzymania, które razem pojawią się w przyszłości lecz bez ich dyskontowania i porównać w przypadku kilku ofert. Najniższe koszty będą stanowiły o wyborze oferty.

Tymczasem przeprowadzone analizy wykazały, że przy odpowiednim doborze kwot dyskontowanie może zmienić wynik postępowania tzn. najkorzystniejsza oferta wybrana wg metody kalkulacji wskazanej w rozporządzeniu wcale nie musi być najkorzystniejszą jeżeli weźmie się pod uwagę dyskontowanie i przepływy strumieni finansowych w czasie.

Najbliższy okres wykaże, czy metoda wskazana w rozporządzeniu wytrzyma próbę czasu i czy w ogóle zamawiający będą skłonni wykorzystywać kryterium kosztowe przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

—————————————————————————————————————–

Art. 91.

 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 1. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;

2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;

4) aspekty innowacyjne;

5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

2a. Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.

2b. Zamawiający może ustalić stałe cenę lub koszt, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące lub właściwy organ określiły stałą cenę lub koszt. W takim przypadku ofertę wybiera się w oparciu o inne kryteria oceny ofert niż cena.

2c. Kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem zamówienia, jeżeli dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz w odniesieniu do poszczególnych etapów ich cyklu życia, w tym procesu produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet jeżeli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia.

2d. Zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców.

 1. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

3b. Kryterium kosztu można określić z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia.

3c. Rachunek kosztów cyklu życia może obejmować w szczególności koszty:

1) poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników związane z:

 1. nabyciem,
 2. użytkowaniem, w szczególności zużycie energii i innych zasobów,
 3. utrzymaniem,
 4. wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbierania i recyklingu;

2) przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu, usługi lub robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu,  o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować.

3d. W przypadku gdy zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia, określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dane, które mają przedstawić  wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje do określenia kosztów cyklu życia na podstawie tych danych.

 1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

5a. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający wybiera ofertę:

1) z niższym kosztem nabycia albo

2) z niższymi innymi kosztami cyklu życia

– jeżeli przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale w terminie nie krótszym niż 14 dni, zamawiający wypłaca nagrody dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody.

7a. Metoda określenia kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym spełnia łącznie następujące warunki:

1) oparta jest na kryteriach obiektywnie możliwych do zweryfikowania i niedyskryminujących;

2) dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych stron;

3) dostarczenie danych przez wykonawców działających z należytą starannością nie jest nadmiernie uciążliwe, także dla wykonawców z państw trzecich będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

7b. W przypadku gdy na mocy przepisów prawa Unii Europejskiej, określonych w załączniku XIII do dyrektywy 2014/24/UE lub w załączniku XV do dyrektywy 2014/25/UE, wspólna metoda kalkulacji kosztów cyklu życia jest obowiązkowa, do oszacowania tych kosztów stosuje się tę metodę.

7c. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach, kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia i wiarygodności tych kalkulacji.

 1. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego.

Dodane: 19 października 2018