Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Ustawa Prawo zamówień publicznych

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.

Ustawa jest niezmiernie obszerna, ale według zapewnień ustawodawcy zamieszczonych w uzasadnieniu ustawy jest bardziej czytelna, przyjazna i tematycznie uporządkowana.

Celem ułatwienia korzystania z ustawy i zorientowania się w jej układzie przedstawimy spis treści.

Ten spis pozwoli również na zaznajomienie się w sposób ogólny z założeniami i intencjami ustawodawcy przy tworzeniu przepisów.


Dział I. - Przepisy ogólne -art. 1 – 82
Rozdział 1. - Przedmiot regulacji -art. 1 – 15
Oddział 1. - Zakres spraw regulowanych ustawą -art. 1 – 8
Oddział 2. - Wyłączenia -art. 9 – 15
Rozdział 2. - Zasady udzielania zamówień -art. 16 – 20
Rozdział 3. - Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych -art. 21 – 23
Rozdział 4. - Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym -art. 24 – 27
Rozdział 5. - Szacowanie wartości zamówienia i konkursu -art. 28 – 36
Rozdział 6. - Zamawiający i wykonawcy -art. 37 – 60
Oddział 1. - Zamawiający -art. 37 – 56
Oddział 2. - Wykonawcy -art. 57 – 60
Rozdział 7. - Komunikacja zamawiającego z wykonawcami -art. 61 - 70
Rozdział 8. - Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia -art. 71 - 82
Dział II. - Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - art. 83 - 265
Rozdział 1. - Przygotowanie postępowania -art. 83 - 107
Oddział 1. - Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców -art. 83 – 85
Oddział 2. - Ogłoszenia -art. 86 – 90
Oddział 3. - Ustalenie niektórych warunków zamówienia -art. 91 – 98
Oddział 4. - Opis przedmiotu zamówienia -art. 99 – 103
Oddział 5. - Przedmiotowe środki dowodowe -art. 104 - 107
Rozdział 2. - Kwalifikacja podmiotowa wykonawców -art. 108 - 128
Oddział 1. - Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia -art. 108 - 111
Oddział 2. - Warunki udziału w postępowaniu -art. 112 – 117
Oddział 3. - Udostępnienie zasobów -art. 118 – 123
Oddział 4. - Podmiotowe środki dowodowe -art. 124 - 128
Rozdział 3. - Tryby udzielania zamówień -art. 129 - 217
Oddział 1. - Przepisy ogólne -art. 129 - 131
Oddział 2. - Przetarg nieograniczony -art. 132 – 139
Oddział 3. - Przetarg ograniczony -art. 140 – 151
Oddział 4. - Negocjacje z ogłoszeniem -art. 152 – 168
Oddział 5. - Dialog konkurencyjny -art. 169 – 188
Oddział 6. - Partnerstwo innowacyjne -art. 189 – 207
Oddział 7. - Negocjacje bez ogłoszenia -art. 208 – 212
Oddział 8. - Zamówienie z wolnej ręki -art. 213 - 217
Rozdział 4. - Składanie i otwarcie ofert -art. 218 – 222
Oddział 1. - Składanie ofert -art. 218 – 220
Oddział 2. - Otwarcie ofert -art. 221 - 222
Rozdział 5. - Ocena ofert -art. 223 – 226
Rozdział 6. - Aukcja elektroniczne -art. 227 - 238
Rozdział 7. - Wybór najkorzystniejszej oferty -art. 239 – 253
Rozdział 8. - Zakończenie postępowania -art. 254 - 265
Dział III. - Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne - art. 266-310
Rozdział 1. - Zakres zastosowania -art. 266
Rozdział 2. - Ogłoszenia -art. 267 – 272
Rozdział 3. - Kwalifikacja podmiotowa wykonawców -art. 273 – 274
Rozdział 4. - Tryby udzielania zamówień -art. 275 - 306
Oddział 1. - Tryb podstawowy -art. 275 – 296
Oddział 2. - Partnerstwo innowacyjne -art. 297 – 299
Oddział 3. - Negocjacje bez ogłoszenia -art. 300 – 303
Oddział 4. - Zamówienie z wolnej ręki -art. 304 - 306
Rozdział 5. - Wybór najkorzystniejszej oferty -art. 307 - 310
Dział IV. - Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych - art. 311 – 361
Rozdział 1. - Umowa ramowa -art. 311 – 315
Rozdział 2. - Dynamiczny system zakupów -art. 316 – 324
Rozdział 3. - Konkurs -art. 325 - 358
Oddział 1. - Przepisy ogólne -art. 325 – 332
Oddział 2. - Regulamin konkursu -art. 333 - 324
Oddział 3. - Sąd konkursowy -art. 335 – 337
Oddział 4. - Konkurs nieograniczony i konkurs ograniczony -art. 338 – 353
Oddział 5. - Zakończenie konkursu -art. 354 - 358
Rozdział 4. - Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi -art. 359 - 361
Dział V. - Zamówienia sektorowe - art. 362 - 394
Rozdział 1. - Zakres zastosowania -art. 362 – 368
Rozdział 2. - Okresowe ogłoszenie informacyjne -art. 369 – 370
Rozdział 3. - System kwalifikowania wykonawców -art. 371 – 375
Rozdział 4. - Tryby udzielenia zamówienia sektorowego -art. 376 - 388
Rozdział 5. - Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych -art. 389 – 392
Rozdział 6. - Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego -art. 393 – 394
Dział VI. - Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - art. 395 - 430
Rozdział 1. - Zakres zastosowania -art. 395 - 398
Rozdział 2. - Postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa -art. 399 - 409
Rozdział 3. - Tryby udzielenia zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa -art. 410 – 421
Rozdział 4. - Umowa ramowa -art. 422
Rozdział 5. - Wymagania w zakresie podwykonawstwa -art. 423 - 430
Dział VII. - Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie - art. 431 - 465
Rozdział 1. - Przepisy ogólne -art. 431 – 448
Rozdział 2. - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy -art. 449 – 453
Rozdział 3. - Zmiana umowy -art. 454 – 455
Rozdział 4. - Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie -art. 456 – 461
Rozdział 5. - -art. 462 - 465
Dział VIII. - Organy właściwe w sprawach zamówień publicznych - art. 466 - 504
Rozdział 1. - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych -art. 466 – 472
Rozdział 2. - Krajowa Izba Odwoławcza -art. 473 - 492
Oddział 1. - Zadania i ustrój Krajowej Izby Odwoławczej -art. 473 – 486
Oddział 2. - Zasady działania Krajowej Izby Odwoławczej -art. 487 – 492
Rozdział 3. - Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych -art. 493 -499
Rozdział 4. - Rada Zamówień Publicznych -art. 500 - 504
Dział IX. - Środki ochrony prawnej - art. 505 – 590
Rozdział 1. - Przepisy wspólne -art. 505
Rozdział 2. - Postępowanie odwoławcze -art. 506 - 578
Oddział 1. - Przepisy ogólne -art. 506 – 512
Oddział 2. - Odwołanie -art. 513 – 520
Oddział 3. - Odpowiedź na odwołanie -art. 521 – 523
Oddział 4. - Przystąpienie do postępowania odwoławczego -art.524 – 527
Oddział 5. - Odrzucenie odwołania -art. 528 – 530
Oddział 6. - Dowody -art. 531 – 543
Oddział 7. - Rozpoznanie odwołania -art. 544 – 547
Oddział 8. - Rozprawa -art. 548 – 551
Oddział 9. - Orzeczenia Izby -art. 552 – 568
Oddział 10. - Protokół -art. 569 – 572
Oddział 11. - Koszty postępowania odwoławczego -art. 573 – 576
Oddział 12. - Zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -art. 577 - 578
Rozdział 3. - Postępowanie skargowe -art. 579 - 590
Dział X. - Pozasądowe rozwiązywanie sporów - art. 591 – 595
Dział XI. - Kontrola udzielania zamówień publicznych - art. 596 – 617
Rozdział 1. - Przepisy ogólne -art. 596 – 602
Rozdział 2. - Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych -art. 603 - 617
Oddział 1. - Przepisy ogólne -art. 603 – 606
Oddział 2. - Kontrola doraźna -art. 607 – 612
Oddział 3. - Kontrola uprzednia -art. 613 - 617
Dział XII. - Przepisy o karach pieniężnych - art. 618 – 622
Dział XIII. - Przepis końcowy - art. 623