Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

CKZ – ceny robót w obiektach zabytkowych

Ceny robót w obiektach zabytkowych służyć mają:

  • inwestorom za podstawę oszacowania wysokości nakładów, jakie zmuszeni będą ponieść w związku z podejmowanym zadaniem, a również za podstawę oceny kosztorysów ofertowych,
  • wykonawcom robót za podstawę opracowania kosztorysów ofertowych i powykonawczych metodą uproszczoną,
  • rzeczoznawcom jako pomoc przy szacowaniu kosztów robót w obiektach zabytkowych, przy weryfikacji kosztorysów.

Zeszyt niniejszy zawiera ceny robót z zakresu budownictwa ogólnego w układzie i stopniu scalenia wg Tymczasowych Zakładowych Katalogów Norm Budowlano – Konserwatorskich (TZKNBK).

Dla opracowania prezentowanych informacji cenowych posłużono się kalkulacją szczegółową wg zasad przyjętych w „Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych” opracowanych i wydanych w grudniu 2001 r. przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego.

Informacje cenowe podzielono na trzy bloki tematyczne (części) odpowiadające branżom: budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej.

W ramach każdego bloku informacje przedstawiono w kolejności wg numeracji poszczególnych katalogów TZKNBK.