Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

ICRD – ceny robót drogowych cz.1 i 2

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach wykonania przez przedsiębiorstwa najczęściej spotykanych robót drogowych oraz o strukturze tych cen.

Zestaw podzielony jest na rozdziały obejmujące jednorodne rodzaje elementów i robót, analogicznie jak w Katalogach Nakładów Rzeczowych – KNR – część 1

oraz NOWOŚĆ rozdziały oparte na specyfikacjach technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – część 2

Informacje kosztowo-cenowe zawarte w zestawie, odzwierciedlają z dużym przybliżeniem faktyczny układ kosztów i cen na rynku budowlanym. Opierają się one na badaniu reprezentacyjnym obejmującym losową próbę wielu przedsiębiorstw wykonujących roboty drogowe, przedsiębiorstw sprzętowo-transportowych i jednostek obrotu towarowego. Zamieszczone w zestawie wartości mają charakter średnich.

Spis zawartości części 1:

KNR 201 Budowle i roboty ziemne

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne zmechanizowane
 • Ręczne roboty ziemne
 • Roboty wykończeniowe i towarzyszące

KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach

 • Podbudowy
 • Nawierzchnie nieulepszone
 • Nawierzchnie ulepszone
 • Krawężniki, obramowania i obrzeża
 • Chodniki, wjazdy, place
 • Urządzenia odwadniające
 • Oznakowania i urządzenia zabezpieczające
 • Roboty rozbiórkowe
 • Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych
 • Utrwalenie i regeneracja nawierzchni
 • Remonty cząstkowe nawierzchni
 • Remonty cząstkowe elementów dróg i ulic
 • Remont elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach i ulicach
 • Roboty naprawczo-konserwacyjne
 • Transport technologiczny materiałów budowlanych

KNR 926 Zewnętrzne odwodnienia liniowe

 • Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego
 • Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego

KNR 221 Tereny zieleni

 • Roboty porządkowe i przygotowawcze
 • Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby
 • Trawniki i kwietniki