Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

ICRM – ceny robót mostowych

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach robót mostowych z zakresu budownictwa ogólnego, oraz o strukturze tych cen.

Zestaw podzielony jest na dwie części, z których pierwsza obejmuje ceny robót rozbiórkowych i wyburzeniowych, w większości ujętych w Katalogach Nakładów Rzeczowych – KNR nr 2-01, 2-33, 2-05, 9-06, 9-11 – druga natomiast zawiera wskaźniki nakładów finansowych (kosztowo-cenowych), przypadających na jednostkę odniesienia dla zamieszczonych w niej obiektów mostowych.

Informacje kosztowo-cenowe zawarte w zestawie, odzwierciedlają z dużym przybliżeniem faktyczny układ kosztów i cen robót mostowych. Opierają się one na badaniu reprezentacyjnym obejmującym losową próbę wielu przedsiębiorstw wykonujących tego rodzaju roboty, przedsiębiorstw sprzętowo-transportowych i jednostek obrotu towarowego.
Zamieszczone w zestawie wartości mają charakter średnich. Przejawiać się to niekiedy może w nielogicznym z pozoru, wzajemnym stosunku pewnych pozycji cenowych. Ten rzekomy brak logiki wynika ze  zróżnicowanych warunków pozyskiwania środków produkcji oraz znacznej zmienności cen.

Spis zawartości:

Część I

KNR 2-01 BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE

 • Roboty ziemne zmechanizowane
 • Roboty o charakterze branżowym
 • Roboty wykończeniowe i towarzyszące

KNR 2-33 KONSTRUKCJE MOSTOWE

 • Mosty drewniane i rusztowania mostowe
 • Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe
 • Ustroje niosące mostów stalowych
 • Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych
 • Przepusty
 • Roboty uzupełniające i towarzyszące przy budowie i przebudowie obiektów mostowych

KNR 2-05 KONSTRUKCJE METALOWE

 • Konstrukcje stalowe różne
 • Konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznych

KNR 9-06 ŚCIANKI SZCZELNE STALOWE Z GRODZIC G-62

 • Ścianki szczelne stalowe z grodzic G-62

KNR 9-11 GEOSYNTETYKI W ROBOTACH ZIEMNYCH

 • Wzmacnianie podłoży gruntowych i nasypów
 • Separacja warstw gruntu o różnym uziarnieniu
 • Ochrona przeciwerozyjna i powierzchniowe wzmacnianie skarp nasypów
 • Hydroizolacje z geomembran

Część II

 • Most w ciągu autostrady – zespolony (NP03)
 • Dwa mosty w ciągu autostrady – żelbetowe (NE06)
 • Most w ciągu drogi powiatowej – żelbetowy (NE03)
 • Most w ciągu drogi gminnej – żelbetowy (NE04)
 • Most w ciągu drogi gminnej – żelbetowy (NE05)
 • Most rolniczy (NE01)
 • Wiadukt nad autostradą – żelbetowy (NE23)
 • Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej – żelbetowy (NE22)
 • Wiadukt w ciągu drogi powiatowej – żelbetowy (NE20)
 • Wiadukt w ciągu drogi gminnej – żelbetowy (NE21)
 • Kładka dla pieszych z pochylniami – żelbetowa (NE40)
 • Kładka pieszo-rowerowa nad kanałem (NE41)
 • Tunelowe przejście pieszo-rower. w nasypie kolej.(NE62)
 • Przejście tunelowe dla pieszych (NP50)
 • Przejazd gospodarczy – żelbetowy (NE50)
 • Tunel drogowy – żelbetowy (NE60)
 • Tunel drogowy – żelbetowy (NE61)