Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

IWNB cz.2 – wskaźniki nakładów na obiekty budowlane – obiekty inżynieryjne

Zestaw ukazuje przeciętne w skali kraju wielkości nakładów finansowych przypadające na obraną jednostkę odniesienia przy budowie zaprezentowanych tu obiektów modelowych.

Zestaw ukazuje przeciętne w skali kraju wielkości nakładów finansowych przypadające na obraną jednostkę odniesienia przy budowie zaprezentowanych tu obiektów modelowych.

Zestaw ten nie ma charakteru urzędowego, lecz stanowi informację przeznaczoną dla różnorakich zastosowań.

Informacyjny zestaw wskaźników

 1. zapewnić ma orientację:
  • wysokości nakładów finansowych na wykonanie charakterystycznych obiektów budowlanych,
  • w strukturze rodzajowej kosztów ponoszonych przy budowie wspomnianych obiektów, w podziale na elementy i stany realizacyjne,
 2. służyć ma:
  • ośrodkom doradztwa organizacyjnego i rzeczoznawcom za podstawę szybkiej i realnej wyceny majątku przedsiębiorstw,
  • inwestorom, względnie działającym na ich zlecenie biurom projektów za pomoc przy szacowaniu kosztów realizacji zadań z zakresu budownictwa ogólnego, a także przy ocenie ofert składanych przez wykonawców,
  • wykonawcom za układ odniesienia dla porównań opracowywanych kosztorysów ofertowych,
  • jednostkom projektowania za jedną z podstaw wariantowania w projektowaniu, a również analizy i samooceny przyjmowanych rozwiązań,
  • innym jednostkom za podstawę analizy i wnioskowania w toku prac badawczych, programowych, planistycznych itp., dotyczących przedmiotowego obszaru budownictwa.

Na zestaw składają się zbiory wskaźników nakładów finansowych (kosztowo-cenowych), przypadających na obraną jednostkę odniesienia prezentowanych w nim obiektów. Tablice wskaźników poprzedzają szkice oraz charakterystyki obiektów których wskaźniki dotyczą. W przypadku niektórych obiektów niekubaturowych szkice nie występują.

Zestaw dzieli się na dwie części. Pierwsza obejmuje budynki i budowle w ujęciu zadaniowym, druga obiekty sieciowe w układzie scalonych asortymentów robót.

Za podstawę opracowania wskaźników przyjęto:

 • wybrane budynki i budowle z konkretnych realizacji sprowadzone do postaci modelowej poprzez eliminację czynników szczególnych i ujednolicenie warunków wykonawstwa,
 • modele sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i elektrycznych, obejmujące pełen zakres robót składających się na wykonanie tych sieci w znacznej skali przestrzennej, sprowadzone do obranej jednostki odniesienia nakładów,
 • kosztorysowe normy nakładów rzeczowych z KNR, z uwzględnieniem zmian i uzupełnień zawartych w Biuletynach Informacyjnych MGPiB,
 • średnie w skali kraju stawki robocizny i stawki pracy sprzętu oraz średnie hurtowe ceny materiałów budowlanych występujące w obrocie towarowym, bez podatku VAT,
 • ceny prefabrykowanych elementów żelbetowych, uśrednione w skali kraju w oparciu o dane z kilkunastu wytwórni,
 • średnie w skali kraju wskaźniki kosztów pośrednich i zysku, obliczone w oparciu o dane rzeczywiste z kilkuset przedsiębiorstw – reprezentantów. Wskaźnik narzutu zysku odniesiono do sumy kosztów bezpośrednich robocizny, pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich.

Spis zawartości:

Zobacz spis wraz z opisem i rysunkami…


Nazwa obiektusymbol wg IWNB
Kanalizacja z rur PVC
Kanalizacja z rur kamionkowych KERAMO
Kanalizacja z rur żelbetowych
Kanalizacja z rur WIPRO
Droga z betonu (ME01)
Droga z betonu asfaltowego (ME02)
Parking wewnątrzosiedlowy (ME03)
Droga gminna z betonu asfaltowego (ME08)
Droga gminna dojazdowa z betonu asfaltowego (ME09)
Droga dojazdowa z betonu asfaltowego (ME10)
Rondo na skrzyżowaniu ulic (ME21)
Droga, parking i chodnik przyobiektowy (MP04, MP05, MP06)
Droga dojazdowa (MP07)
Droga zakładowa z płyt prefabryk. żelbetowych (MP08)
Droga leśna wewnątrzzakładowa (MP12)
Pętla autobusowa (MP21)
Chodnik z zatoką postojową (MP22)
Most rolniczy (NE01)
Most w ciągu drogi powiatowej - żelbetowy (NE03)
Most w ciągu drogi gminnej - żelbetowy (NE04)
Most w ciągu drogi gminnej - żelbetowy (NE05)
Dwa mosty w ciągu autostrady - żelbetowe (NE06)
Wiadukt w ciągu drogi powiatowej - żelbetowy (NE20)
Wiadukt w ciągu drogi gminnej - żelbetowy (NE21)
Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej - żelbetowy (NE22)
Wiadukt nad autostradą - żelbetowy (NE23)
Kładka dla pieszych z pochylniami - żelbetowa (NE40)
Kładka pieszo-rowerowa nad kanałem (NE41)
Przejazd gospodarczy - żelbetowy (NE50)
Tunel drogowy - żelbetowy (NE60)
Tunel drogowy - żelbetowy (NE61)
Tunelowe przejście pieszo-rower. w nasypie kolej (NE62)
Przejście dla zwierząt (NE86)
Most w ciągu autostrady - zespolony (NP03)
Estakada o konstrukcji stalowej (NP30)
Przejście tunelowe dla pieszych (NP50)
Regulacja strumienia (OP01)
Zastawka trójczłonowa (OP02)
Boisko do piłki nożnej (ORLIK 2012) (UP07)
Boisko do koszykówki i siatkówki (ORLIK 2012) (UP08)
Zbiornik bezodpływowy na ścieki V-20 m3 (RE03)
Laguny osadowe (RE15)
Piaskownik poziomy (RE16)
Zbiornik retencyjny z komorą (RE17)
Zbiornik tłoczni ścieków (RE18)
Komora wodomierzowa (RE31)
Hydrofornia /techn. trad./ (RK04)
Komora pomiarowa (RK21)
Komora zasuw (RK22)
Zbiornik bezodpływowy na ścieki V-2,8 m3 (RP01)
Biologiczna oczyszczalnia ścieków (RP12)
Komora kraty koszowej (RP13)
Przydomowa oczyszczalnia ścieków V=2000 dm3 (RP21)
Przepompownia ścieków (RP31)
Zewnętrzna sieć gazowa z przyłączami (RP41)
Przyłącze C. O. (RP53)
Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC fi 200 mm (RP61)
Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC fi 400 mm (RP62)
Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC fi 450 mm (RP63)
Zewnętrzna sieć wodociągowa z rur PE fi 160 mm (RP75)
Przewiert sterowany (RP81)
Budynek stacji transformatorowej /techn. trad./ (SK01)
Oświetlenie terenu - linia kablowa (SP02)
Mała elektrownia wodna (TE01)
Boisko wielofunkcyjne (UP01)
Skate park (UP02)
Boisko wielofunkcyjne z bieżnią (UP03)
Boisko do piłki nożnej (UP04)
Tor speedrowerowy (UP05)
Boisko do piłki ręcznej i koszykowej (UP06)
Kort tenisowy (UP12)
Scena plenerowa (UP20)
Teren rekreacyjny z placem zabaw (UP21)
Punkt odpadów problemowych - zadaszona rampa z miejscami na kontenery (WP01)
Wysypisko odpadów komunalnych (WP04)
Wysypisko odpadów komunalnych (WP06)
Płyta kompostowni (WP10)
Zbiornik ociekowy (WP11)
Osłona śmietnikowa 4-kontenerowa (WP15)
Osłona śmietnikowa 2-kontenerowa (WP16)
Komin stalowy jednoprzewodowy (WP45)
Kolektor słoneczny (WP50)
Kanalizacja z rur PVC (wykop skarpowy)
Kanalizacja z rur kamionkowych KERAMO (wykop skarpowy)
Kanalizacja z rur żelbetowych (wykop skarpowy)
Kanalizacja z rur WIPRO (wykop skarpowy)
Wodociągi z rur z żeliwa sferoidalnego (wykop skarpowy, wykop umocniony)
Wodociągi z rur stalowych (wykop skarpowy, wykop umocniony)
Wodociągi z rur PVC (wykop skarpowy, wykop umocniony)
Wodociągi z rur PE (wykop skarpowy, wykop umocniony)
Kanalizacja z rur PVC (wykop umocniony)
Kanalizacja z rur kamionkowych KERAMO (wykop umocniony)
Kanalizacja z rur żelbetowych (wykop umocniony)
Kanalizacja z rur WIPRO (wykop umocniony)
Podjazd do budynku dla niepełnosprawnych (XP03)
Elementy małej architektury (XP31, XP33, XP32)
Wymiana nawierzchni na drodze gminnej (YP61)
Utrwalenie nawierzchni drogi gminnej (YP63)
Rozbiórka i odtworzenie fragmentu drogi asfaltowej (YP64)
Modernizacja skrzyżowania ulic (YP68)
Odbudowa zbiornika wodnego retencyjnego na rzece (YP71)
Wodociągi z rur z żeliwa sferoidalnego (z odtworzeniem nawierzchni, bez odtworzenia nawierzchni)
Wodociągi z rur stalowych (z odtworzeniem nawierzchni, bez odtworzenia nawierzchni)
Wodociągi z rur PVC (z odtworzeniem nawierzchni, bez odtworzenia nawierzchni)
Wodociągi z rur PE (z odtworzeniem nawierzchni, bez odtworzenia nawierzchni)