Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

IWNB cz.2 – wskaźniki nakładów na obiekty budowlane – obiekty inżynieryjne

IWNB cz.2 Budowle (m.in.drogi, mosty, tunele, boiska, sieci, oczyszczalnie) ? szacowanie kosztów budynku

Zobacz spis wraz z opisem i rysunkami…

Zestaw ukazuje przeciętne w skali kraju wielkości nakładów finansowych przypadające na obraną jednostkę odniesienia przy budowie zaprezentowanych tu obiektów modelowych.

Zestaw ten nie ma charakteru urzędowego, lecz stanowi informację przeznaczoną dla różnorakich zastosowań.

Informacyjny zestaw wskaźników

 1. zapewnić ma orientację:
  • wysokości nakładów finansowych na wykonanie charakterystycznych obiektów budowlanych,
  • w strukturze rodzajowej kosztów ponoszonych przy budowie wspomnianych obiektów, w podziale na elementy i stany realizacyjne,
 2. służyć ma:
  • ośrodkom doradztwa organizacyjnego i rzeczoznawcom za podstawę szybkiej i realnej wyceny majątku przedsiębiorstw,
  • inwestorom, względnie działającym na ich zlecenie biurom projektów za pomoc przy szacowaniu kosztów realizacji zadań z zakresu budownictwa ogólnego, a także przy ocenie ofert składanych przez wykonawców,
  • wykonawcom za układ odniesienia dla porównań opracowywanych kosztorysów ofertowych,
  • jednostkom projektowania za jedną z podstaw wariantowania w projektowaniu, a również analizy i samooceny przyjmowanych rozwiązań,
  • innym jednostkom za podstawę analizy i wnioskowania w toku prac badawczych, programowych, planistycznych itp., dotyczących przedmiotowego obszaru budownictwa.

Na zestaw składają się zbiory wskaźników nakładów finansowych (kosztowo-cenowych), przypadających na obraną jednostkę odniesienia prezentowanych w nim obiektów. Tablice wskaźników poprzedzają szkice oraz charakterystyki obiektów których wskaźniki dotyczą. W przypadku niektórych obiektów niekubaturowych szkice nie występują.

Zestaw dzieli się na dwie części. Pierwsza obejmuje budynki i budowle w ujęciu zadaniowym, druga obiekty sieciowe w układzie scalonych asortymentów robót.

Za podstawę opracowania wskaźników przyjęto:

 • wybrane budynki i budowle z konkretnych realizacji sprowadzone do postaci modelowej poprzez eliminację czynników szczególnych i ujednolicenie warunków wykonawstwa,
 • modele sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i elektrycznych, obejmujące pełen zakres robót składających się na wykonanie tych sieci w znacznej skali przestrzennej, sprowadzone do obranej jednostki odniesienia nakładów,
 • kosztorysowe normy nakładów rzeczowych z KNR, z uwzględnieniem zmian i uzupełnień zawartych w Biuletynach Informacyjnych MGPiB,
 • średnie w skali kraju stawki robocizny i stawki pracy sprzętu oraz średnie hurtowe ceny materiałów budowlanych występujące w obrocie towarowym, bez podatku VAT,
 • ceny prefabrykowanych elementów żelbetowych, uśrednione w skali kraju w oparciu o dane z kilkunastu wytwórni,
 • średnie w skali kraju wskaźniki kosztów pośrednich i zysku, obliczone w oparciu o dane rzeczywiste z kilkuset przedsiębiorstw – reprezentantów. Wskaźnik narzutu zysku odniesiono do sumy kosztów bezpośrednich robocizny, pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich.

Spis zawartości:

Zobacz spis wraz z opisem i rysunkami…

ROZDZIAŁ I – Wskaźniki nakładów finansowych na budowle inżynierii lądowej i wodnej

 1. Droga z betonu (ME01)
 2. Droga z betonu asfaltowego (ME02)
 3. Droga gminna z betonu asfaltowego (ME08)
 4. Droga gminna dojazdowa z betonu asfaltowego (ME09)
 5. Droga dojazdowa z betonu asfaltowego (ME10)
 6. Droga dojazdowa (MP07)
 7. Droga zakładowa z płyt prefabryk. żelbetowych (MP08)
 8. Droga leśna wewnątrzzakładowa (MP12)
 9. Droga, parking i chodnik przyobiektowy (MP04, MP05, MP06)
 10. Rondo na skrzyżowaniu ulic (ME21)
 11. Pętla autobusowa (MP21)
 12. Chodnik z zatoką postojową (MP22)
 13. Parking wewnątrzosiedlowy (ME03)
 14. Most w ciągu autostrady – zespolony (NP03)
 15. Dwa mosty w ciągu autostrady – żelbetowe (NE06)
 16. Most w ciągu drogi powiatowej – żelbetowy (NE03)
 17. Most w ciągu drogi gminnej – żelbetowy (NE04)
 18. Most w ciągu drogi gminnej – żelbetowy (NE05)
 19. Most rolniczy (NE01)
 20. Wiadukt nad autostradą – żelbetowy (NE23)
 21. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej – żelbetowy (NE22)
 22. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej – żelbetowy (NE20)
 23. Wiadukt w ciągu drogi gminnej – żelbetowy (NE21)
 24. Kładka dla pieszych z pochylniami – żelbetowa (NE40)
 25. Kładka dla pieszych z pochylniami – żelbetowa (NE40) str2
 26. Kładka pieszo-rowerowa nad kanałem (NE41)
 27. Kładka pieszo-rowerowa nad kanałem (NE41) str2
 28. Tunelowe przejście pieszo-rower. w nasypie kolej.(NE62)
 29. Przejście tunelowe dla pieszych (NP50)
 30. Przejście tunelowe dla pieszych (NP50) str2
 31. Przejście dla zwierząt (NE86)
 32. Przejście dla zwierząt (NE86) str2
 33. Przejazd gospodarczy – żelbetowy (NE50)
 34. Tunel drogowy – żelbetowy (NE60)
 35. Tunel drogowy – żelbetowy (NE61)
 36. Estakada o konstrukcji stalowej (NP30)
 37. Regulacja strumienia (OP01)
 38. Regulacja strumienia (OP01) str2
 39. Zastawka trójczłonowa (OP02)
 40. Zbiornik bezodpływowy na ścieki V-20 m3 (RE03)
 41. Przepompownia ścieków (RP31)
 42. Zbiornik bezodpływowy na ścieki V-2,8 m3 (RP01)
 43. Zbiornik retencyjny z komorą (RE17)
 44. Zbiornik tłoczni ścieków (RE18)
 45. Komora kraty koszowej (RP13)
 46. Komora pomiarowa (RK21)
 47. Komora zasuw (RK22)
 48. Przydomowa oczyszczalnia ścieków V=2000 dm3 (RP21)
 49. Biologiczna oczyszczalnia ścieków (RP12)
 50. Laguny osadowe (RE15)
 51. Laguny osadowe (RE15) str2
 52. Piaskownik poziomy (RE16)
 53. Piaskownik poziomy (RE16) str2
 54. Komora wodomierzowa (RE31)
 55. Hydrofornia /techn. trad./ (RK04)
 56. Przyłącze C. O. (RP53)
 57. Zewnętrzna sieć gazowa z przyłączami (RP41)
 58. Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC fi 200 mm (RP61)
 59. Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC fi 400 mm (RP62)
 60. Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC fi 450 mm (RP63)
 61. Zewnętrzna sieć wodociągowa z rur PE fi 160 mm (RP75)
 62. Przewiert sterowany (RP81)
 63. Budynek stacji transformatorowej /techn. trad./ (SK01)
 64. Oświetlenie terenu – linia kablowa (SP02)
 65. Mała elektrownia wodna (TE01)
 66. Boisko wielofunkcyjne (UP01)
 67. Boisko do piłki nożnej (UP04)
 68. Boisko do piłki nożnej (ORLIK 2012) (UP07)
 69. Boisko do piłki ręcznej i koszykowej (UP06)
 70. Boisko do koszykówki i siatkówki (ORLIK 2012) (UP08)
 71. Boisko wielofunkcyjne z bieżnią (UP03)
 72. Kort tenisowy (UP12)
 73. Skate park (UP02)
 74. Tor speedrowerowy (UP05)
 75. Scena plenerowa (UP20)
 76. Teren rekreacyjny z placem zabaw (UP21)
 77. Punkt odpadów problemowych – zadaszona rampa z miejscami na kontenery (WP01)
 78. Wysypisko odpadów komunalnych (WP04)
 79. Wysypisko odpadów komunalnych (WP06)
 80. Płyta kompostowni (WP10)
 81. Zbiornik ociekowy (WP11)
 82. Osłona śmietnikowa 4-kontenerowa (WP15)
 83. Osłona śmietnikowa 2-kontenerowa (WP16)
 84. Komin stalowy jednoprzewodowy (WP45)
 85. Kolektor słoneczny (WP50)
 86. Podjazd do budynku dla niepełnosprawnych (XP03)
 87. Elementy małej architektury (XP31, XP33, XP32)

ROZDZIAŁ II – Wskaźniki nakładów finansowych na obiekty sieciowe

WODOCIĄGI – TEREN NIEZABUDOWANY, WYKOP SKARPOWY

 1. Wodociągi z rur z żeliwa sferoidalnego (wykop skarpowy, wykop umocniony)
 2. Wodociągi z rur stalowych (wykop skarpowy, wykop umocniony)
 3. Wodociągi z rur PVC (wykop skarpowy, wykop umocniony)
 4. Wodociągi z rur PE (wykop skarpowy, wykop umocniony)

PRZYŁĄCZA – TEREN NIEZABUDOWANY, WYKOP SKARPOWY

 1. Przyłącza wodociągowe z rur stalowych
 2. Przyłącza wodociągowe z rur PE

WODOCIĄGI – TEREN ZABUDOWANY, WYKOP UMOCNIONY

 1. Wodociągi z rur z żeliwa sferoidalnego (z odtworzeniem nawierzchni, bez odtworzenia nawierzchni)
 2. Wodociągi z rur stalowych (z odtworzeniem nawierzchni, bez odtworzenia nawierzchni)
 3. Wodociągi z rur PVC (z odtworzeniem nawierzchni, bez odtworzenia nawierzchni)
 4. Wodociągi z rur PE (z odtworzeniem nawierzchni, bez odtworzenia nawierzchni)

PRZYŁĄCZA – TEREN ZABUDOWANY, WYKOP UMOCNIONY

 1. Przyłącza wodociągowe z rur stalowych
 2. Przyłącza wodociągowe z rur PE

KANALIZACJA – TEREN NIEZABUDOWANY

 1. Kanalizacja z rur PVC (wykop skarpowy)
 2. Kanalizacja z rur PVC (wykop umocniony)
 3. Kanalizacja z rur kamionkowych KERAMO (wykop skarpowy)
 4. Kanalizacja z rur kamionkowych KERAMO (wykop umocniony)
 5. Kanalizacja z rur żelbetowych (wykop skarpowy)
 6. Kanalizacja z rur żelbetowych (wykop umocniony)
 7. Kanalizacja z rur WIPRO (wykop skarpowy)
 8. Kanalizacja z rur WIPRO (wykop umocniony)
 9. Kanalizacja z rur PVC
 10. Kanalizacja z rur kamionkowych KERAMO
 11. Kanalizacja z rur żelbetowych
 12. Kanalizacja z rur WIPRO

ROZDZIAŁ III – Wskaźniki nakładów finansowych na roboty remontowe i modernizacyjne

 1. Wymiana nawierzchni na drodze gminnej (YP61)
 2. Utrwalenie nawierzchni drogi gminnej (YP63)
 3. Rozbiórka i odtworzenie fragmentu drogi asfaltowej (YP64)
 4. Modernizacja skrzyżowania ulic (YP68)
 5. Odbudowa zbiornika wodnego retencyjnego na rzece (YP71)


Follow by Email
YouTube