Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Dofinansowanie szkolenia z Urzędu Pracy

  • Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod nr 2.30/00257/2005.
  • podstawowym warunkiem ubiegania o dofinansowanie szkolenia jest rejestracja w odpowiednim Urzędzie Pracy
  • szkolenie, o dofinansowanie którego ubiega się osoba bezrobotna, powinno spełniać wymogi art. 40-43 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MPiPS z dnia 14.09.2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2010 r. nr 177 poz. 1193 z późn. zm.).
    Szkolenie proponowane przez ORGBUD-SERWIS spełnia te wymogi
  • osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna złożyć we właściwym urzędzie wniosek i dokumenty wymagane przez urząd
  • Urząd do którego kierowany jest wniosek, w ciągu 30 dni powinien wydać decyzję dotyczącą finansowania szkolenia. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku, osoba ubiegająca się o dofinansowanie otrzyma skierowanie do udziału w szkoleniu. Pozostałe formalności związane z obiegiem właściwych dokumentów leżą już wyłącznie po stronie firmy szkoleniowej oraz urzędu pracy. Do obowiązków osoby szkolonej będzie tylko należało uczęszczanie w zajęciach, podpisywanie odrębnej listy obecności i zaliczenie egzaminu kończącego szkolenie (oraz dostarczenie do urzędu pracy wymaganych przez urząd dokumentów).
  • Decyzja o sfinansowaniu szkolenia na wniosek osoby bezrobotnej należy tylko i wyłączenie do właściwego urzędu pracy, ORGBUD-SERWIS w żaden sposób nie ma wpływu na przebieg negocjacji i podjętą decyzję. Posiadamy jednak długoletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dla urzędów pracy z wielu miast Polski oraz jesteśmy jednostką zarejestrowaną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu jako instytucja szkoleniowa co z pewnością ułatwia przyszła współpracę.

Kursy organizowane przez ORGBUD-SERWIS kierowane są dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, rozszerzyć swą wiedzę, oraz dla osób pragnących w przyszłości podjąć pracę w charakterze kosztorysanta.