Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Interaktywne seminaria online z zakresu kalkulacji kosztorysowej


SEMINARIUM I

Określenie wartości zamówienia, problemy z prawidłowym jej oszacowaniem

termin do uzgodnienia indywidualnego

 1. Odpowiedzialność kosztorysanta, projektanta oraz inwestora
 2. Wycena wartości planowanej inwestycji – WKI
  • sposób określenia wartości kosztorysowej inwestycji – WKI,
  • zakres opracowania WKI.
 3. Koszt cyklu życia obiektu
 4. Przedmiar oraz kosztorys inwestorski:
  • opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa),
  • przedmiary robót,
  • przeznaczenie kosztorysu inwestorskiego,
  • założenia wyjściowe do kosztorysowania,
  • metoda opracowania kosztorysu inwestorskiego,
  • podstawy normatywne,
  • podstawy cenowe (m.in. źródła informacji o cenach w budownictwie),
 5. Opracowania kosztowe dla inwestycji realizowanej w ramach zaprojektuj i wykonaj:
  • planowane koszty robót budowlanych – sposób ich określenia,
  • planowane koszty prac projektowych,
  • zawartość programu funkcjonalno-użytkowego.

SEMINARIUM II

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ZNACZENIE SPECYFIKACJI W PROCESIE INWESTYCYJNYM, POWIĄZANIE SPECYFIKACJI  Z DOKUMENTAMI PRZETARGOWYMI

termin do uzgodnienia indywidualnego

 1. Podstawowe definicje
 2. Podstawy prawne przy tworzeniu specyfikacji technicznych
 3. Omówienie zasad tworzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 4. Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 5. Trudność opisu przedmiotu zamówienia – znaki towarowe
 6. Powiązanie specyfikacji technicznych z dokumentami przetargowymi (projekt wykonawczy, przedmiar, program funkcjonalno-użytkowy)

SEMINARIUM III

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY PZP W ZALEŻNOŚCI OD POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

termin do uzgodnienia indywidualnego

 1. Omówienie dynamiki cen na rynku budowlanym w zakresie zmian:
  • stawki robocizny kosztorysowej
  • cen materiałów budowlanych i zasady ich rozliczenia
 2. Waloryzacja na gruncie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych
 3. Waloryzacja na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września  2019 r.
 4. Zapisy dla umów dopuszczające zmianę wynagrodzenia.
 5. Metody waloryzacji wynagrodzenia – wskaźniki waloryzacyjne.

SEMINARIUM IV

SYSTEM REALIZACJI INWESTYCJI W FORMULE  „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – WADY I ZALETY  DLA STRON POSTĘPOWANIA

termin do uzgodnienia indywidualnego

 1. Ogólny zarys inwestycji realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – wady i zalety
 2. Omówienie programu funkcjonalno-użytkowego
 3. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
 4. Omówienie powstałych sporów prawnych na podstawie przykładowych programów funkcjonalno-użytkowych
 5. Problemy i nieprawidłowości występujące na etapie realizacji inwestycji „zaprojektuj i wybuduj”

 • Zajęcia poprowadzi: mgr inż. Maciej Sikorski – Rzeczoznawca kosztorysowy, Członek Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców Kosztorysowych, Przewodniczący poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, wieloletni wykładowca ORGBUD-SERWIS, Mazowieckiej oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Budownictwa, Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu.
 • Cena szkolenia to 150,00 zł + 23% VAT (Jednostki finansujące seminarium ze środków publicznych są zwolnione z VAT).
 • Udział w seminarium ograniczony jest do 15 osób na jedną sesję.
 • W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników (liczy się kolejność zgłoszeń) zastrzegamy sobie prawo wyznaczenia nowego terminu seminarium.
 • Udział w seminarium jest możliwy po dokonaniu przedpłaty za uczestnictwo w seminarium na konto ORGBUD-SERWIS w Poznaniu: nr 10 1090 1362 0000 0000 3601 7848

Wypełnij formularz zgłoszenia